ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ห้ามราษฎรบุกรุกเข้าทำประโยชน์ ปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และเข้ายึดถือครอบครองในที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ ในท้องที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 17 พ.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัยญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 25 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 12 เม.ย. 2565
รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 32 คน] เมื่อ 07 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกรณีประสบวาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 38 คน] เมื่อ 25 มี.ค. 2565
ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลทะเบียนที่ ชพ.23 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 48 คน] เมื่อ 21 มี.ค. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 74 คน] เมื่อ 04 ก.พ. 2565
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง รายชื้อผู้มีสิทธิ์สอลคัดเลือกบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ็นพนกงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 129 คน] เมื่อ 31 ม.ค. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 109 คน] เมื่อ 14 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 29 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 97 คน] เมื่อ 20 ธ.ค. 2564
ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 62 คน] เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 64 คน] เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
กฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสั่ตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 41 คน] เมื่อ 17 ธ.ค. 2564
กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 42 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2564
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 26 พ.ย. 2564
สำนังงานทรัพยากรน้ำประกาศรับสัมคร กรรมการกลุ่มลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 18 คน] เมื่อ 16 พ.ย. 2564
ประกาศองค์กานบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 28 คน] เมื่อ 29 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 63 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 53 คน] เมื่อ 26 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4