ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 06 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 3 คน] เมื่อ 01 ต.ค. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่เก็บและขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 30 ส.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาเขาน้ำวั้ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 22 ก.ค. 2564
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 01 ก.ค. 2564
กฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2564
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 24 มิ.ย. 2564
ประกาศการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 18 มิ.ย. 2564
ประกาศโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 10 มิ.ย. 2564
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่อง เปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 11 คน] เมื่อ 01 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 9 คน] เมื่อ 20 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 7 คน] เมื่อ 19 พ.ค. 2564
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 4 คน] เมื่อ 19 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง เรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 5 คน] เมื่อ 14 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 จำนวน 5 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 6 คน] เมื่อ 06 พ.ค. 2564
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 17 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3